Wczasy nad Bałtykiem

Reklamy

Ważne informacje

INFORMACJA TURYSTYCZNA SEZONOWA
Jarosławiec, ul. Nadmorska, tel. 59 810 94 41, 059 810 94 41

IT CAŁOROCZNA
Postomino, tel. 59 810 94 40

POWIATOWA
Darłowo, ul. Zamkowa 4, tel. 94 314-35-72

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ Panorama tel. 94 348 24 40
Sanatorium Panorama tel. 94 348 29 97, 348 29 98,
Szpital w Sławnie tel. 59 810 74 10
Szpital w Darłowie tel. 94 314 30 36
Stomatolog - Sławno tel. 59 810 36 49

Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest do przedstawienia dokumentów, stwierdzających jego tożsamość tj. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz potwierdzających uprawnienia do opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

 Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:
1.dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 •  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

 2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz

 • aktualne dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 4. dla emeryta lub rencisty

 legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ,

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

 5. dla osoby bezrobotnej

 •  aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 6. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 •  umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 7. dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 •  dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, > zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, > legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki- legitymację szkolną/ studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

 

8. dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej

 •  decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 9. dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 •  poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 10. dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 •  zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

 

W trybie pilnym – przy konieczności natychmiastowego przyjęcia pacjenta na oddział ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia - brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do Szpitala.
W takim przypadku dokument potwierdzający uprawnienia do opieki zdrowotnej powinien zostać przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, a jeśli nie było to możliwe - w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń

 

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Więcej informacji na temat szpitala powiatowego w Sławnie można znaleźć na stronie: http://www.szpital-slawno.pl/

APTEKI
APTEKA Jarosławiec, ul. Bałtycka (tuż przy O.W. Róża Wiatrów)
REMEDIUM Sławno, ul. R. Mielczarskiego 2, tel. 59 810 79 92
APTEKA Postomino, (przy Banku Spółdzielczym)

POLICJA
POLICJA SEZONOWA Jarosławiec, ul. Nadmorska, tel. 59 810 94 41
CAŁOROCZNA Postomino, tel. 59 810 94 40
POLICJA Jarosławiec tel.(punkt informacji turystycznej)
POLICJA Postomino tel. 59 810 85 07
POLICJA Sławno ul. Gdańska 2, tel. 59 810 34 38
POLICJA Darłowo ul. Rzemieślnicza, tel. 94 314 22 07

BANKOMATY

ul. Nadmorska - przy sklepie Taja (całoroczny)
 ul. Nadmorska - budynek Punktu Informacji Turystycznej

STACJE PALIWOWE

Postomino - 24 km, Darłowo - 20 km, Sławno - 25 km

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej tutaj ×